Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND TP. Vũng Tàu
TÌM HIỂU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
      
Lĩnh vực Hệ thống Văn bằng, Chứng chỉ (1 thủ tục)
Lịch vực Khiếu nại, Tố cáo (3 thủ tục)
Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (1 thủ tục)
Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo (1 thủ tục)
Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
Lĩnh vực quản lý công sản (2 thủ tục)
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (36 thủ tục)
Lĩnh vực Gia đình (6 thủ tục)
Lĩnh vực Thư viện (1 thủ tục)
Lĩnh vực Lâm nghiệp (11 thủ tục)
Lĩnh vực Công nghiệp Tiêu dùng (1 thủ tục)
Lĩnh vực Tài nguyên nước (1 thủ tục)
Lĩnh vực Chứng thực (5 thủ tục)
Lĩnh vực Hộ tịch (16 thủ tục)
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (7 thủ tục)
Lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch (3 thủ tục)
Lĩnh vực TCHC, ĐVSNCL, QLNN về hội, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện (21 thủ tục)
Lĩnh vực An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng (2 thủ tục)
Lĩnh vực Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị (1 thủ tục)
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương (2 thủ tục)
Lĩnh vực Phòng, chống Tệ nạn Xã hội (3 thủ tục)
Lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ (1 thủ tục)
Lĩnh vực Thủy lợi (5 thủ tục)
Lĩnh vực Đường bộ (10 thủ tục)
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (7 thủ tục)
Lĩnh vực Xây dựng (4 thủ tục)
Lĩnh vực Môi trường (2 thủ tục)
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã (19 thủ tục)
Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (2 thủ tục)
Lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành (2 thủ tục)
Lĩnh vực Hòa giải cơ sở (1 thủ tục)
Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động (1 thủ tục)
Lĩnh vực Người có công (2 thủ tục)
Lĩnh vực Phát triển Nông thôn (6 thủ tục)
Lĩnh vực Đấu thầu (21 thủ tục)
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (12 thủ tục)
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (19 thủ tục)
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (5 thủ tục)
Lĩnh vực Đất đai (13 thủ tục)
Lĩnh vực Tôn giáo (8 thủ tục)
Lĩnh vực thi đua khen thưởng (7 thủ tục)