Chào mừng các bạn đến với website UBND TP Vũng Tàu
HTX11.Đăng ký khi Hợp tác xã chia

- Trình tự thực hiện:

    Bước 1: Hội đồng quản trị của Hợp tác xã dự kiến chia xây dựng phương án chia trình đại hội thành viên quyết định.

Sau khi đại hội thành viên quyết định chia, Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã về quyết định chia Hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan trước khi tiến hành thủ tục thành lập Hợp tác xã mới.

    Bước 2: Hợp tác xã được chia thực hiện phương án chia đã được quyết định và tiến hành nộp chia Hợp tác xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện).

- Khi nộp hồ sơ, người đi nộp phải nộp những giấy tờ sau: Bản sao hợp lệ Giấy CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp người thành lập Hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ thì phải nộp thêm các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập Hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Khi hồ sơ đảm bảo tính hợp lệ phải trao hoặc gửi Giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận yêu cầu người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

    Bước 3: Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Phòng Tài chính - kế hoạch thuộc UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký cho Hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì Phòng Tài chính - kế hoạch thuộc UBND cấp huyện phải thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ lý do cho Hợp tác xã biết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ và nộp lại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

    Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp huyện .

- Người đến nhận kết quả xuất trình một trong các giấy tờ sau: Biên nhận hồ sơ và giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. Trường hợp Hợp tác xã ủy quyền cho người đại diện của mình nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người được ủy quyền xuất trình Biên nhận hồ sơ, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

- Cán bộ giao trả kết quả kiểm tra Biên nhận hồ sơ và trao Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã và hướng dẫn người nhận ký vào phiếu luân chuyển theo dõi hồ sơ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày Lễ.

- Nhận hồ sơ và trả kết quả thêm Buổi Sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày Lễ) đối với UBND thành phố Bà Rịa; UBND thành phố Vũng Tàu; UBND huyện Tân Thành.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan đăng ký hợp tác xã nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.

- Thành phần hồ sơ:

a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (theo mẫu Phụ lục I-1 của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

b) Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;

c) Phương án sản xuất kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-2 của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

d) Danh sách thành viên (theo mẫu Phụ lục I-3 của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

đ) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (theo mẫu Phụ lục I-4 của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

e) Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chia Hợp tác xã

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - kế hoạch thuộc UBND cấp huyện .

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã .

- Lệ phí: 100.000 đồng/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã (theo mẫu Phụ lục I-1 của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

b) Phương án sản xuất kinh doanh (theo mẫu Phụ lục I-2 của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

c) Danh sách thành viên (theo mẫu Phụ lục I-3 của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

d) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (theo mẫu Phụ lục I-4 của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+  Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện;

+ Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã 2012;

+ Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012;

+ Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hợp tác xã của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

+ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

+ Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 Hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã;

+ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Nghị quyết 68/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Đã có:  0 hồ sơ đăng kí
Biểu mẫu, văn bản đính kèm:
  • PL I-1
  • PL I-2
  • PL I-3
  • PL I-4
  • Các thủ tục HC cùng lĩnh vực